Logo Przyjazny psycholog

SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

AFAZJA - zaburzenia mowy wywołane uszkodzeniem ośrodka mowy w mózgu.
AFILIACJA - łączenie się z innymi, dążenie do nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych dających osobie poczucie więzi z innymi, poczucie społecznej akceptacji.
AFONIA - utrata mowy, bezgłos lub jej bezdźwięczność najczęściej wywołana czynnikami psychicznymi lub uszkodzeniem narządów mowy.
AGRAMATYZM - zaburzenia mowy polegające na popełnianiu błędów gramatycznych przy mówieniu i pisaniu lub na niewłaściwym rozumieniu gramatyki zdania.
AKALKULIA - niemożność wykonywania działań rachunkowych również bardzo prostych.
ALALIA - zaburzenie rozwojowe mowy, które może wystąpić wskutek uszkodzenia struktur korowych przed rozwojem mowy.
ALIENACJA – wyobcowanie, obojętność.
AMNEZJA - brak wspomnień dotyczących pewnego okresu lub odnoszących się tylko do niektórych treści, niepamięć.
ANHEDONIA - brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności
DEFICYTY ROZWOJOWE - dysfunkcje, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego. 
DEPRESJA , zaburzenia depresyjne (łac. depressio „głębokość” od deprimere „przygniatać”) – grupa zaburzeń psychicznych, pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych.
DYSFAZJA - lekkie lub przemijające zaburzenia mowy.
DYSFORIA - zaburzenie nastroju przejawiające się wzmożona drażliwością, gniewliwością, płaczliwością, zachowaniem agresywnym; występuje okresowo w zaburzeniach mózgu (zwłaszcza w padaczce skroniowej), w schizofrenii, charakteropatii.
DYSGLOZJA - zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem obwodowego narządu mowy (warg, języka, podniebienia).
DYZARTRIA – zaburzenie mowy, w wyniku którego słowa zlewają się w bełkot.
EGOTYZM - nadmierne zajmowanie się swoją osobą (szczególnie swoim zdrowiem, potrzebami fizjologicznymi itp.) i zwracanie na siebie uwagi.
GIEŁKOT - bardzo szybka i niewyraźna mowa.
MUTYZM - zanik mowy, który występuje w osłupieniu katatonicznym, w schizofrenii paranoidalnej, w histerii.
NADWRAŻLIWOŚĆ – przesadne reagowanie na niektóre bodźce i czynniki zewnętrzne.
NIEDOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA - osoba przejawia nieadekwatne reakcje emocjonalne do wywołujących je sytuacji.
NIEDOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA - trudność w osiągnięciu przez jednostkę odpowiedniego poziomu aktywności społecznej, samodzielności i odpowiedzialności w pełnieniu ról społecznych przypisanych z reguły osobom w jej wieku, płci, statusu i pozycji w grupie.

Zapraszam na konsultacje psychologiczne online.

Zaprezentowane wyrażenia i pojęcia związane z psychologią zostały zebrane z ogólnodostępnych źródeł, książek, leksykonów i Internetu. 

Popularne słowa kluczowe...